اختلافات مالیاتی

سلام وقت رسيدگي هيات حل اختلاف مالياتي در مورد هـر پرونـده، باید ظرف چه مدت ابلاغ شود؟و تا روز تشکیل جلسه هییت چندروز طول میکشد؟

07 اردیبهشت 1399 108

طبق ماده ی246 قانون مالیات بر ارزش افزده وقت رسيدگي هيات حل اختلاف مالياتي در مورد هـر پرونـده، جهـت
حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتي بايد به آنها ابلاغ
گردد. فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه هيات نبايد كم تر از ده روز باشد مگر
به در خواست مؤدي و موافقت واحد مربوط .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی