نقل و انتقال سهام

با سلام نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها اعم از ايراني وخارجي در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس چگونه خواهد بود؟

07 اردیبهشت 1399 131

طبق ماده ی143 مکرر قانون مالیات بر ارزش افزوده از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها اعم از ايراني وخارجي در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به
ميزان نيم درصد (5/0 (%ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهدشد و از
اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام
و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهدشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی