بعد از حق سکنی و عمری مالک حق ملک را به شخص ثالث اجاره میدهد آیا صحیح است؟

شخصی ضمن عقد خارج لازم حق عمری و سکنی آن را به مادرش واگذار می‌نماید، مادر آن شخص پس از مدتی محل را به دیگری واگذار می‌کند و شخص اخیر (ثالث) در آن سکونت اختیار می‌کند. آیا با توجه به اینکه مالک حق سکنی را برای مادرش که شخص معینی است واگذار نموده، تصرف شخص ثالث حالت غصب دارد؟ و می‌توان تقاضای خلع ید از او را نمود؟

13 اسفند 1398 110

سلام
تفویض حق سکنی به مادر اگر بدون شرط انتقال باشد هیچ منعی ندارد یعنی بیان شده انتفاع از سکونت در ملک را به شما واگذار می کنم و حق انتقال به ثالث منع نشود فرد جدید در واقع مستاجر. صاحب حق انتفاع است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی