ارزش مالی

اگر ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته ميشود زائد بر ميـزان بدهي مالياتي مؤدي بوده و قابل تفكيك نباشد وضعیت به چه صورت خواهد بود؟

07 اردیبهشت 1399 94

طبق تبصره ی1 ماده ی212 قانون مالیات بر ارزش افزوده هر گاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته ميشود زائد بر ميـزان بدهي مالياتي مؤدي بوده و قابل تفكيك نباشد، تمام مال توقيـف و فروختـه خواهـد
شد و مازاد مسترد ميشود مگر اين كه مؤدي اموال بلامعارض ديگري معادل ميـزان
فوق معرفي نمايد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی