;
دیههه

دیه شخصی که ۴۰٪ از بینایی خودش را از دست داده بوده و در فروردین تصادف کرده و منجر به فوتش شده چه مقدار دیه بهش تعلق میگرد ؟

07 اردیبهشت 1399 33

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی