بی احتیاطی مامورین دولتی

سلام اگر در اثر بی احتیاطی مامورین دولتی اشخاصی به اطلاعات شخصی داده ها، حاملهای داده یا سامانه های سری دست پیدا کنند جرم انها به چه صورت خواهد بود؟

08 اردیبهشت 1399 65

با سلام
مامورینی که در اثر بی احتیاطی موجب دسترسی غیر مجاز افراد دیگر شوند به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهندشد.و همچنین افرادی که به صورت غیر مجاز به این داده ها دسترسی پیدا بکنند نیز به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی