تغییر صدا

سلام تغییرصدای دیگران درفضای مجازی چه جرمی خواهد داشت؟

08 اردیبهشت 1399 82
با سلام
این جرم مقید به نتیجه است یعنی می بایست تغییر صدای دیگران و انتشار آن در فضای مجازی عرفاً موجب هتک حیثیت او شود دراینصورت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد
سوالات حقوقی مرتبط

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی