زمین

من یک قطعه زمین مسکونی به متراژ100متر خریداری نموده ام چون اولین معامله من بود نمیدانستم منظور ازمشکل دولتی چیه وبعد ازخرید حدود 10ماه اقدام به ساخت نمودم که شهرداری امد ساختمان روتخریب کرد گفت جزطرح خیابان است

08 اردیبهشت 1399 61

سوال شما مبهم است جهت ارائه راهنمایی و مشاوره صحیح سوال را به صورت کامل مطرح نمایید ولی به طور کلی اگر قبل از تاریخ خرید ملک در مالکیت دولت بوده است میتوانید به فروشنده برای دریافت خسارات مراجعه نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی