خرید

من یک قطعه زمین مسکونی به متراژ100متر خریداری نموده ام چون اولین معامله من بود نمیدانستم منظور ازمشکل دولتی چیه وبعد ازخرید حدود 10ماه اقدام به ساخت نمودم که شهرداری امد ساختمان روتخریب کرد گفت جزطرح خیابان است

08 اردیبهشت 1399 121

سوال را به صورت کامل مطرح بفرمایید. اگر زمین از ابتدا متعلق به دولت بوده است یعنی قبل از تاریخ خرید میتوانید به فرونشده مراجعه کنید.‌ جهت مشاوره صحیح و کامل میبایست سوال را به صورت کامل مطرح نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی