اجاره

چند روز به پایان قرارداد اجاره آپارتمان ما مانده. با صاحبخانه برای تمدید به توافق نرسیدیم. قرار شد که بعنوان بازگرداندن بخشی از پول، پیش، چکی بیاورد تا چند روز قبل از تخلیه، بتوانم جای دیگر قرار داد ببندم. بهانه میاورد و نمیاید. اگر از تاریخ اتمام قرارداد بگذرد و برای اینکه خانه را تخلیه نکرده ایم از ما ضرر و زیانِ قید شده در قرارداد را مطالبه کند، چگونه ثابت کنیم که خودش نیامده و در کار تخلیه ملک، تأخیر انداخته است؟

08 اردیبهشت 1399 67

با سلام
اظهارنامه ای برای او بفرستید و بنویسید که ما هر لحظه آماده تخلیه مورد اجاره و تحویل به موجر هستیم اما با توجه به اینکه می بایست مبلغ ودیعه عودت شود و شما هیچگونه اقدامی نکردید و ترتیب پرداخت نیز مشخص نکردید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی