ارثی

مادرم 3تابرادر دارندکه یکی ازاونا ناتنی هستش زمانیکه پدربزرگم فوت کردند برادربزرگترشون تقسیم ارث کردندوسهم برادراشونودادندامابامحاسبات خودشون مادر من ارثشونو نگرفتند بعدازمدتی دایی بزرگترم اومدندخونه ماباتعدادی برگه که مادرم رضایت بدند برا انحصاروراثت واینکه مادرموبا مبلغی به قیمتی که خودشون میگفتندراضی به امضای اون برگه هاکنند ما گفتیم به قیمت روزبایدمحاسبه بشه اما داییم ممانعت کردندوناچارا،مادرم به خاطربرادرش اون برگه هارو امضاکردندبعدایشان یک چک دروجه مادرم دادندکه بعدامشخص شدخط خوردگی داره ومادرم دیگه اقدامی براارثشون نکردندمیخواستم بدونم امکان اقدام حقوقی دراین زمینه هست.

08 اردیبهشت 1399 75

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی