زمین

قطعه زمینی۴ هزار متری متعلق به فردی میباشد که زمین مذکور را به قطعات کمتر از پانصد متر تفکیک نموده و به صورت قولنامه ای فروخته است حال چگونه و طبق چه ماده و مستند قانونی می شود از قطعات فروخته شده به علت اینکه کمتر از پانصد متر میباشند عوارض تفکیک (ماده۱۰۱) اخذ نمود؟

08 اردیبهشت 1399 159

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی