زمین

قطعه زمینی۴ هزار متری متعلق به فردی میباشد که زمین مذکور را به قطعات کمتر از پانصد متر تفکیک نموده و به صورت قولنامه ای فروخته است حال چگونه و طبق چه ماده و مستند قانونی می شود از قطعات فروخته شده به علت اینکه کمتر از پانصد متر میباشند عوارض تفکیک (ماده۱۰۱) اخذ نمود؟

08 اردیبهشت 1399 198

بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری از اراضی عوارض و یا قدرالسهم دریافت میگردد که بر اساس رای دیوان عوالت اداری زمین های کمتر از ۵۰۰ متر مشمول دریافت این عوارض نیستند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی