اعادهی حیثیت

سلام شاکی برای اعاده ی حیثیت چه چیزهایی را باید ثابت کند؟

08 اردیبهشت 1399 116

با سلام خدمت شما بیاناتی که مورد اعتراض قرار گرفته است، باید حامل یک اتهام افترا باشد.
دادگاه معتقد است که جمله توهین آمیز، جمله‌ای است که موجب بدنامی یا بی‌اعتباری شود. یا عموماً از دیدگاه اعضای یک جامعه به این صورت جلوه کند و یا در غیر این صورت جمله‌ای باشد که نشان دهنده دشمنی، تحقیر، اهانت یا استهزا باشد و باعث آسیب رساندن به اعتبار شخص در محل کار و تجارت و حرفه او باشد.
گفته‌ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید به شاکی نسبت داده شده باشد:
این بدان معنی نیست که در هر جمله از شاکی نام برده شود، بلکه کافی است ثابت شود که جملات به کار برده شده، طبق استنباط یک شخص منطقی، به شاکی نسبت داده شده است. خواه متهم چنین مقصودی داشته باشد یا خیر.
گفته‌ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید منتشر شده باشد:
برای پیگیری در دادگاه، جملات توهین آمیز باید به شخصی غیر از شاکی منتقل شده باشد. هر شخصی که این جملات توهین آمیز را به شخص دیگر بگوید، آن را انتشار داده است و مسئول این اتهام افترای رسانه‌ای است.
گفته‌ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید به آبرو و اعتبار شاکی خسارت وارد کرده باشد:
فرض می‌کنیم که موضوع آسیب به اعتبار و آبروی یک فرد در مورد افترای رسانه‌ای موجود باشد، شاکی باید با یک مدرک یا شاهد ثابت کند که به خاطر این گفته‌های افترا آمیز منتشر شده متحمل خسارت و زیان شده است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی