غصب عناوین و مشاغل

با سلام اگر کسی بدون هیچ سمتی خود را در مشاغل دولتی دخالت دهد تکلیف چیست و چه جرمی دارد؟

08 اردیبهشت 1399 81

با سلام طبق ماده ی555 قانون مجازات بخش تعزیرات هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به‌او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور،‌سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی