دیوار

دیوار همسایه مشرف به خرابی می باشد واحتمال خسارات جانی را دارد حال برای رفع خطر یا مزاحمت به کدام مرجع مراجعه نمایم ؟

08 اردیبهشت 1399 58

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی