سقف ایرانیت

انتهای نورگیر ساختمان ما که به حیات خلوت منتهی میگردد و در اختیار طبقه اول میباشد واحدی که حیات خلوت در تصرف اوست بالای آن را تا ارتفاع واحد خود سقف کاذب (ایرانیت ) زده و پوشانده آیا مالک آپارتمانهای طبقات فوقانی قانونا حق اعتراض دارند ؟

08 اردیبهشت 1399 58

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی