امور اب

اینجانب دادخواستی به طرفی اداره امور آب به خواسته صدور حکم به انسداد چاه به علت کاهش و بی آبی در چاه همسایه را تقدیم دادگاه حقوقی کرده ام و به کارشناسی ارجاع شده و کارشناسی هم به نفع من رای داده است و طرف مقابل خارج از فرجه اعتراض کرده اما متاسفانه دادگاه بدوی قبول کرده آیا تخلف صورت گرفته لطفا راهنمایی کنید ؟

08 اردیبهشت 1399 79

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی