همسرم در جلسات دادگاه موضوع تمکین حاضر نشدند چه اتفاقی می افته؟

با توجه به اینکه همسرم مدت یکسال است که خانه و زندگی با تحریک برادرانش ترک نموده ولی اینجانب دادخواست تمکین در همان اوایل تنظیم نمودم ولی همسرم در سه جلسه دادگاه حاضر نشدند و الان در دادگاه دیگری دادخواست نفقه نموده الان تکلیف چیست چه را هکاری ارایه می فرمایند.

13 اسفند 1398 58
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی