آیا قرارداد بدون کد رهگیری در اجاره منزل مشکل حقوقی دارد؟

آیا قرارداد بدون کد رهگیری در اجاره منزل مشکل حقوقی دارد؟

13 اسفند 1398 70

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی