سن قانونی

ایا محدودیتی برای خروج دختران بالای ۱۸ سال از کشور وجود داره؟؟؟ اینکه حتما باید با اجازه ولی یا قیم قانونی باشه؟؟؟ اگر پدر اجازه نده ولی قصد مهاجرت و کار داشته باشی در اون صورت باید چه کاری کرد؟

10 اردیبهشت 1399 52

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی