خرید ماشین

با سلام بنده با همسرم یک ماشین خریدیم با پول خودم ولی به نام همسرم زدم و حالا ادعای مالکیت اصلی را میکند ایا متیونم از او شکایت کنم؟

10 اردیبهشت 1399 164

وجود سند مالکیت دلیل بر مالکیت ایشان است و این مالکیت مورد حمایت قانونگذار است و صرفا در صورتی که ارکان اصلی یک معامله مخدوش باشد امکان ابطال آن وجود دارد که در ابن مورد چنین به نظر نمی رسد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی