توسل به زور مامورین

با سلام. آیا ماموران می توانند برای اعتراف گرفتن از متهمی که جرمی مثل کیف قاپی انجام داده، متوسل به زور شوند و یا به او دشنام بدهند؟

10 اردیبهشت 1399 73

با سلام
بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری، اعتراف گرفتن متهم با اجبار امری غیرقانونی است. در ماده 60 همین قانون امده است که در بازجویی‌ها، اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی