انتقال ملک مشاع

سلام پنج نفر مالک بیست هزارمتر ملک مشاع هستند. قولنامه ای بین پنج نفر مالکین و خریدار تنظیم شده است و عنوان شده است که بیست هزار متر را به خریدار منقل کرده اند . ولیکن دو نفر از مالکین منصرف شده اند و قولنامه را امضا نکرده اند . حالا از نظر حقوقی چه شرایطی پیش می آید ؟! آیا خریدار نسبت به سهم سه نفری که امضا کرده اند مالک زمین می شود ؟؟؟ ممنون

11 اردیبهشت 1399 62

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی