کیفری مواد مخدر

..باسلام باعنایت به فقدسابقه کیفری وداشتن شرایط تخفیف و.... سوال باعنایت به ۸سال حبس و تعلیق یک سوم ان ،لذا باورود به زندان قاضی را میتوان مجاب به تعلیق کل حبس کرد یا درخواست تقلیل وتخفیف وتعلیق یا ... کرد وچقدر باید حبس باشه وایا میتواند خیلی زودتراز چیزی که قانون میگوید اقدام شود

11 اردیبهشت 1399 75

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی