قتل عمد

آیا رانندگی بدون گواهینامه منجر به فوت قتل عمد محسوب می شود.

12 اردیبهشت 1399 131

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی