دادگاه عمومی

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان رئیس کل دادگاه های شهرستان است منظور اینکه رئیس کل دادگاه های تمام شهرستان های اون استان هست یا فقط تمامی دادگاه های واقع در اون شهرستان مرکز

13 اردیبهشت 1399 60

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی