دادگاه عمومی

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان رئیس کل دادگاه های شهرستان است منظور اینکه رئیس کل دادگاه های تمام شهرستان های اون استان هست یا فقط تمامی دادگاه های واقع در اون شهرستان مرکز

13 اردیبهشت 1399 9

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی