سد معبر

سلام سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها چه حکمی دارد؟

13 اردیبهشت 1399 311

با سلام
طبق تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آن ها و میدان ها و برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع بوده و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مامورین خود راسا اقدام نماید و در جهت انجام این تکلیف می تواند اشیای سد کننده معبر را بجای دیگر منتقل و به صورت امانت نگهداری تا پس از فراهم شدن شرایط قانونی به صاحب آن مسترد نماید. بنابر این ید مامورین شهرداری امانی است و در صورت مطالبه کالاهایی که به عنوان امانت نزد مامورین شهرداری است و عدم استرداد آن از ناحیه ماموری که کالا را در اختیار دارد با دارا بودن شرایط, ممکن است خیانت در امانت تحقق پیدا کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی