تملک و تخریب ملک

دوسال قبل شهرداری منزل مسکونی ماراتملک وتخریب نموده است...ازهمان زمان تاکنون چندین باربرای گرفتن حق سکونت موضوع تبصره یک از ماده 5 لایحه قانونی نحوه تقویم املاک واقع درطرحها....مراجعه کردیم اوایل میگفتن چون به دیگرمالکان ندادیم به شماهم نمیدهیم و....حالا که دیگه اصلا زیربارنمیروند!!! آیاحق چنین کاری رادارند؟

13 اردیبهشت 1399 109

باسلام
در این خصوص اگرشما با شهرداری توافقی کرده باشید که موضوع تابع توافق می باشد؛ والا می توانید برعلیه شهرداری اقامه دعوی نموده و بهای ملک را مطالبه نمایید. به هر صورت تحت هیچ عنوانی شهردای نمی تواند ملک شما را به رایگان تملک نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی