صلح عمری

ایا در صلح عمری تا زمانی که شخص زنده است می تواند از منافع مال استفاده کند ؟؟

13 اردیبهشت 1399 74

مالک با تنظیم قرارداد صلح عمری در دفتر خانه های اسناد رسمی ملک را به نام متصالح منتقل می نماید می تواند با قید این شرط که تا زمانی که مالک زنده است از منافع استفاده کند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی