شکایت

همکارم به جرم افترا لغظی ازم شکایت کرده و حاظر نیست که شکایتش را پس بگیرد میخواستم ببینم مجازاتم چی هست

13 اردیبهشت 1399 54

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی