برگشت چک برای 10 سال گذشته

شخصی چکی ازم داره برای 1۰ ساله پیش و برده برگشت زده من چطوری میتونم اعتراض کنم و راه حلش چیه ایا میتونه ؟

13 اردیبهشت 1399 75

با سلام
چک شامل مروز زمان نمیشه و هر زمان قابل مطالبه است فقط اگر بعضی مواعد رعایت نشه از خصوصیات اسناد تجاری نمیتوان استفاده کرد اما در سوال شما این چک به عنوان یک سند طلب قابل استناد می باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی