حبسس

سلام ایا اگر در اثر مصرف مشروبات الکلی به حبس محکوم شود کسی می تواند به جزا نقدی تبدیل کند ؟

13 اردیبهشت 1399 71

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی