;
نقض آرا

سلام شعبه دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به اعتراض نسبت به ارای کمیسیون ماده 100رای را تحت چه شرایطی نقص میکند؟

14 اردیبهشت 1399 42

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی