نقض آرا

سلام شعبه دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به اعتراض نسبت به ارای کمیسیون ماده 100رای را تحت چه شرایطی نقص میکند؟

14 اردیبهشت 1399 97

با سلام باید گفت تحت شرایطی که تشخیص دهد رای معترض عنه به دلیل مخالفت قوانین موجب تضییع حقوق شاکی گردد ضمن اعلام دلایل غیر قانونی بودن رای ان را نقض میکند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی