رای منقوض

با سلام کمیسیون هایی که ارای منقوض صادر کرده اند چه وظیفه ای دارند؟؟؟؟

14 اردیبهشت 1399 117

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی