عدم توجه کمیسیون به رای

سلام ایا در صورت عدم توجه کمیسیون به مفاد رای دیوان و عدم رعایت نظر دیوان اعضا ضامن خواهند بود؟

14 اردیبهشت 1399 139

سلام خدمت شما در صورت عدم توجه کمیسیون به مفاد رای دیوان و عدم رعایت نظر دیوان ضمانت اجرای قانونی موضوع مواد 35 و 37 و بند 4 ماده ی36 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 نسبت به اعضای کمیسیون به عنوان مستنکف از اجرای مفاد رای قابل اعمال می باشد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی