موضوع ایین نامه های شهرداری

موضوع ایین نامه معاملات شهردا ی ها اساسا در چه خصوصی است ؟

14 اردیبهشت 1399 179

با سلام موضوع آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها اساساً مربوط به چگونگی برگزاری مناقصه و یا مزایده اموال عمومی است. اموالی که شهرداری‌ها متصدی اداره آنها هستند. قانون‌گذار برای حفظ حقوق و منافع عمومی مقرر داشته که معاملات مربوط به اموال یاد شده تحت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مزبور صورت گیرد. پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات (مصوب 1383) نیز علاوه بر مقررات مختلف، آیین‌نامه معاملات دولتی در سال 1349 با اصلاحات بعدی از تصویب مجلسین وقت گذشته بود اما با تصویب قانون برگزاری مناقصات در سال 1383 از سوی مجلس شورای‌اسلامی، مقررات پراکنده تنها درخصوص مناقصات، تجمیع و سامان یافت. به موجب ماده‌های 7 و 25 قانون مرقوم نهادی به عنوان مرجع اختلافات مناقصه‌گران با مناقصه‌گزار تحت نام «هیأت بررسی شکایات» با اساسنامه‌ای که از تصویب مجلس شورای‌اسلامی گذشت، تأسیس و پیش‌بینی شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی