مهریه

با سلام فردی که متوفی باشد و ورشکسته اعلام گردد مهریه ی همسر متوفی ایا نبست به بقیه دیون ارجعیت دارد ؟

16 اردیبهشت 1399 149

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی