آیا می توانم از موجر حق کسبه و پیشه دریافت کنم ؟

اینجانب ملکی تجاری را قبل از سال 1376 به مدت 30 سال اجازه کرده ام ودرحال حاظر مدت آن مقتضی شده است و طبق اجاره نامه حق واگذاری به غیر سلب شده است حال آیا در زمان تخلیه حق کسب و پیشه تعلق میگیرد ؟؟؟ و اگر تعلق بگیرد و موجر از پرداخت آن امتناع کند راهکارش چیست ؟

16 اردیبهشت 1399 118

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی