قاچاق

پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیر مجاز در چه صورتی تخلف است و در چه صورتی قاچاق؟ حکم هریک چیست؟

16 اردیبهشت 1399 17

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی