قاچاق

پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیر مجاز در چه صورتی تخلف است و در چه صورتی قاچاق؟ حکم هریک چیست؟

16 اردیبهشت 1399 65

سلام
ورود با خروج بدون مجوز وسایل نقلیه به بندرگاه یا فرودگاه قاچاق محسوب نمی شود بلکه تحت عنوان ورود غیر قانونی و بدون مجوز قابل تعقیب است . چنانچه وسیله نقلیه حامل کالا باشد و‌ فاقد اظهار نامه گمرکی باشد. قاچاق محسوب می گردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی