پایان کار

سلام آيا اگر پايان كار ساخت ملك را نداشته باشيم ميتوانم آن ملك را اجاره دهم؟

16 اردیبهشت 1399 68

كاربر محترم هرچند مستند به ماده ٢٢ قانون ثبت اسناد و املاك، فردي مالك است كه سند رسمي دارد يا سابقه ثبتي به نام او است ، پس هرگونه نقل و انتقال اموال غير منقول مانند ساختمان و زمين حتما بايد به صورت رسمي باشد . در صورتي كه سند اوليه به نام افراد باشد يا قولنامه ملكي به نام فرد باشد ميتواند آن را اجاره دهد و وجود پايان كار و يا عدم وجود آن مانع اجاره دادن ملك نيست

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی