ملکک

سلام اگر در يك ملك ورثه ايي يكي از ورثه ها حاضر به فروش نباشد تكليف بقيه وارث ها چيست

16 اردیبهشت 1399 55

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی