شکایت

همسایه جلو اپارتمان ما پنجره ای برای ملک خود باز کرده که به خانه ما دید دارد بهش کفتم گفت چهار دیواری اختیاری میتونم از وی شکایت کنم

16 اردیبهشت 1399 200

با سلام. برای پاسخ صحیح به سوال لازم است وضعیت دو ملک را نسبت به یگدیگر به درستی شرح دهید اما به طور کلی  برابر ماده ۱۳۳ قانون مدنی کسی نمی تواند از دیوارخانه خود به خانه همسایه دربازکند؛ اگرچه دیوار، ملکِ مختص او باشد؛ لیکن می تواند ازدیوار مختص خود، روزنه یاشبکه بازکند و همسایه حق منع او را ندارد؛ ولی همسایه هم می تواند در ملک خود، جلو روزنه و شبکه‌ی همسایه، دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود. البته با توجه به شرایط املاک ممکن است شرایط دیگری حاکم بر وضعیت املاک فوق باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی