شکایت

سلام پدرم در بیمارستان خصوصی فوت می کند ولی فرمانی که برای تحویل جنازه رفتیم دیدیم که دست و پای او جمع است و چشمانش باز است ایا برای این مورد می توانیم از بیمارستان شکایت کنیم

16 اردیبهشت 1399 60

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی