مسئولیت

ایا در قانون برای مدیر ساختمان وظایف مشخص شده یا باید اساسنانه نوشت با اعضای ساختمان و طبق ان وظایف را مشخص کرد

16 اردیبهشت 1399 63

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی