فروش زمین

سلام یک زمین مشاع مطعلق به ۵نفر بوده است وزمین باشرط حدود اربعه فروخته شده است ودران حدود متراژهم قید شده است وبعد از متراج زمین حدودا ۱۸۰۰متر کم است و خریدار از فروشندگان به جرم فروش مال غیر شکایت کرده است وزمین بطور کامل به خریدار تحویل داده نشده است ایا خریدار میتواند در زمین کار کند مثل کاشت درخت باتشکر از شما

16 اسفند 1398 71

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی