مرور زمان

اگر اظهار صاحب کالا خلاف و توام با اسناد نادرست باشد در این صورت هم مرور زمان هشت ماه خواهد بود؟

17 اردیبهشت 1399 55

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی