تمکین

باسلام همسربنده 10ماهه منزل راترک کرده وبه خانه پدرش مراجعه کرده ومطالبه مهریه کرده که برای من قسط بندی کردندوتمام جهیزیه خونه روهم به منزل پدرش برد من هم درخواست تمکین دادم که به تمکین محکوم گردیدابتدا به منزل نیامدوبعد درجلسه دادگاه ازدواج مجددگفت من به خانه برمیگردم وسه بار آمد ورفت که دردادگاه محکوم نشه وبارآخررفته یک نامه پزشک قانونی گرفته که بدنش کبوده وقرمزه وبازمنزل راترک کردوبه استناد آن درخواست طلاق کرده است.آیااومیتواند ازمن طلاق بگیرد؟اودرتمکین محکوم شده ومن کارمندم ومشکلی ندارم.

18 اردیبهشت 1399 73
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی