سختیه کار

شغل من جزء مشاغل سخت وزيان آور است كارفرما هم هردو سال تاييديه مشاغل سخت را اخذ مي نمايد عنوان شغلي بنده هم با ليست واريزي بيمه تطبيق دارد. آيا با اين تفاسير بنده بازهم بايد بروم درخواست تاييديه مشاغل سخت سالهاي گذشته را بگيرم؟

18 اردیبهشت 1399 77

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی