سختیه کار

شغل من جزء مشاغل سخت وزيان آور است كارفرما هم هردو سال تاييديه مشاغل سخت را اخذ مي نمايد عنوان شغلي بنده هم با ليست واريزي بيمه تطبيق دارد. آيا با اين تفاسير بنده بازهم بايد بروم درخواست تاييديه مشاغل سخت سالهاي گذشته را بگيرم؟

18 اردیبهشت 1399 89

سلام در. صورتی که سوابق بیمه پیوسته باشد معمولا تامین اجتماعی تاییدیه رو از موارد استناد تلقی میکند بنابراین تاییدیه گرفتن بهتر است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی