نحوه تقسیم ارث آیا در صورت وجود طبقه اول از وراث ، طبقه دوم ارث میبرند؟

خواهرم فوت کرده است وفقط مادرم درقید حیات است، ضمنا خواهرفوت شده‌ام دارای همسر ویک فرزند پسر میباشد. لطفا پاسخ دهید که ارثیه او چگونه تقسیم میشود.

08 اسفند 1398 76

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی