تردید در هویت متعاملین

سلام اگر که مسئول دفتر ثبتی در هویت یکی از طرفین یا طرفی که تعهد می کند مشکوک باشد چه باید کرد؟

18 اردیبهشت 1399 136

با سلام
اگر در هویت ان ها تردید داشته باشد باید دونفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت ان ها را تصدیق نموده ومسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی